Our Customer

Oil and Gas Station

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในสถานีบริการน้ำมัน ร้านกาแฟ และ สถานีแรงดันก๊าซ 

DSC_3722

Factory and Warehouse

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ Access Control, ระบบ Fire Alarm, และระบบ Nework
ลูกค้ากลุ่มโรงงาน และโกดังสินค้า 

DSC_0802_resize

Government

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบกระจายข่าวไร้สาย ระบบ Network Fiber Optic และระบบ Wireless กลุ่มลูกค้า งานราชการ 

Office Building

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network ระบบ Access Control กลุ่ม Office Builing

DSC_9851

Residential Gallery

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network ระบบ Fiber Optic กลุ่มลูกค้าหมู่บ้าน ที่อยู่อาศัย

281855972_5538622389516198_182079550100715597_n

Other Gallery

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network และระบบอื่นๆ 

Oil and Gas Station

Factory and Warehouse

Government

Office Building

Residential

Other